Simons Idéteknologi logoIdéknappProjektknappTekzineknappTävlingknappLäsvärtknappPressklippsknapp Förstasidanknapp It's all about value!
Ett hopp...
I slutet av 1700-talet funderade Adam Smith över hur vi skall se på och hantera begreppet värde. Smith var moralfilosof och frågade sig: Vad är en god handling? Vad är värdefullt? I Smiths värld fanns ingen motsättning mellan det goda och det värdefulla.

Som en del i det moderna projektet, som Smith var med om att dra i gång, skulle utsagor och värdeutlåtanden emellertid kunna verifieras, falsifieras och helst mätas. Fysikens teorivärld blev ett föredöme, frågeställningar i moraliska spörsmål blev smått omöjliga. Sakta men säkert blev priser, pengar, export, bytesbalanser, tillväxt och andra kvantitativa fenomen det som alla ekonomer sysslade med. Ämnets gamla samband med moralfrågorna tonade bort.

I denna moderna "förnuftiga" tankevärld är värdeomdömen kopplade till efterfrågan av varor och tjänster. Alla försök att ändra våra värdekriterier är dömda att misslyckas. Det äkta behovet och den äkta efterfrågan möter en vara, en produkt. Varan har givna och fasta egenskaper, stabila över kulturgränser och genom tidsepoker. Informationen och värdeinnehållet finns i objektet och i dess fysiska konstruktion. Ämnet ekonomi hamnade i ett rationellt och mekanistiskt universum.

Konst...

Det var inte bara ekonomi som hamnade inom det moderna projektets ramverk. Andra aspekter av det mänskliga livet, som konst, hamnade också här. Den modernistiska konstsynen medförde att man utifrån "objektiva" kriterier kunde uttala sig om vad som var bra eller dålig konst. En evolutionistisk utveckling rådde, där framtiden alltid var bättre och mer utvecklad än nutiden.
Franzén porträtt
Konst...
En förtrupp i den givna marschen framåt utsågs, och detta avantgarde utgjordes bland annat av konstnärerna. Även här var det i själva objektet som värdet fanns. Med denna inställning följde en syn på autenticitet som allmängiltigt gällde över tid och kulturella sammanhang.

När man kunde uttala sig om riktning, äkthet och givet värde, så kunde man lära ut, bedöma och kritisera konst. Man inrättade skolor, konstkritiker tillkom. Kulturpolitik, bestämd av någon bättre upplyst grupp, kunde bedrivas där man uttalade sig om vilken konst som skulle få samhällets stöd. Alla samhällssektorer var klart separerade från varandra, och det blev enkelt att uttala sig om vad som var konst och ickekonst. Vem som var eller icke var konstnär.

Nur in deinem Kopf Men nu...
Nu sägs vi befinna oss i ett eftermodernt tillstånd. Olika samhällssfärer blandas och växer ihop, framgångstanken har övergått till en syn på förändring, alla värdeutlåtanden är relaterade till den egna upplevelsen. Objekt och handlingars värde är inte längre givna i den objektiva sfären utanför ditt huvud. Världsbilden övergår till en subjektiv relativistisk beskrivning. Värdeskalan finns i upplevelsen, och denna är högst personlig. Om någonting är bra eller dåligt, beror på en privat reaktion i ditt huvud. Något allmängiltigt bra eller dåligt finns inte.

För konsten får detta till resultat att fixeringen på objektet försvinner. Konstnärens roll blir kommunikationsexpertens där han ansvarar för att en idé når fram och skapar intryck i ditt huvud. Kontexten blir nu en viktig del i kommunikationsprocessen, och en del som konstnären måste ta ansvar för. En konstnär måste veta hur värde skapas.

En ekonom... Åter till ekonomin...
Nu börjar dock även ekonomernas värdesystem att omprövas. Hur skapas värde i kapsylsamlingar, Alessidesignade föremål, skotsk maltwhisky, Ferraribilar, osv? Många av dessa värden kommer från vår besjälning av objekten, vår vilja att skapa fetischer av dem. Samlarobjekt, modevaror, sociala konsumtionsmönster, allt är beroende av det värde som vi för tillfället ger objekten.

Från att ha varit marginella och skadliga blir fetischerna nu dominerande och viktiga. Att skapa fetischer är att konstruera liv och spänning. Ekonomerna får nya förutsättningar för en värdeteori, en teori bortom bruks- och bytesvärde. En teori som med nödvändighet måste närma sig konsten, retoriken och föreställningarnas värld.

Fetischerna finns och är viktiga. Fetischer är inte illusion. De är värdefulla.


Adressuppgifter